(THÔNG BÁO) Về việc điều chỉnh khối kiến thức đại cương đối với sinh viên Khóa 04

                    Căn cứ Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”;

      Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị;

      Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

            Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh khối kiến thức đại cương đối với sinh viên Khóa 04, chi tiết cụ thể như sau:

1.     Danh sách các môn không tiếp tục giảng dạy từ Khóa 04 trở về sau:

a.     Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (5 tín chỉ)

b.     Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)

2.     Danh sách các môn thay thế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a.     Triết học Mác - Lênin (3 tín chỉ)

b.     Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2 tín chỉ)

c.      Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)

d.     Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)

3.     Hướng dẫn:

a.     Đối với sinh viên các Khóa 01, 02, 03: các môn không tiếp tục giảng dạy từ Khóa 04 trở về sau sẽ được mở các lớp học lại vào Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và Học kỳ hè năm học 2019 – 2020.

b.     Đối với sinh viên Khóa 04: Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa liên quan đã tiến hành điều chỉnh và cập nhập theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên không cần thao tác gì thêm.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 35
Hôm nay: 314
Hôm qua: 1705
Tổng cộng: 838329