(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên hệ chính quy Khoá 01 Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên hệ chính quy Khoá 01

Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-HVCB ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định thực hiện Khoá luận tốt nghiệp bậc đại học;

Căn cứ Tờ trình ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Quản lý Hành chính về danh sách sinh viên hệ chính quy Khoá 01 đủ điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp đã được Ban Giám đốc phê duyệt;

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy Khoá 01 về việc đăng ký học phần Học kỳ II, năm học 2019 - 2020, như sau:

 

1.     Điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp:

§  Sinh viên đã tích luỹ đủ số tín chỉ đến hết học kỳ 07 theo chương trình khung đào tạo của ngành Quản lý Nhà nước;

§  Số lượng sinh viên tối đa không vượt quá 25% sinh viên toàn khoá học.

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 7.44 trở lên được thực hiện khoá luận tốt nghiệp. (Danh sách đính kèm)

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận nhưng không chọn hình thức này, sinh viên làm đơn xin không thực hiện Khoá luận tốt nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 4 của Quy định về thực hiện Khoá luận tốt nghiệp bậc đại học. (Mẫu đơn đính kèm)

 

2.     Cách thức đăng ký học phần môn học: Sinh viên thực hiện đăng ký học phần môn học trực tuyến tại trang thông tin điện tử (sinhvien.hcmca.edu.vn). 

§  Đối với sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên đăng ký học phần Khoá luận tốt nghiệp (05 tín chỉ). Sau khi hoàn thành việc đăng ký học phần sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn quy trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

§  Đối với các sinh viên không thực hiện Khoá luận tốt nghiệp:

Sinh viên chọn 2/4 học phần học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp (05 tín chỉ).

3.     Thời gian đăng kýTừ 9h00 ngày 27/02/2020 đến hết 16h00 ngày 01/03/2020. Sau thời gian trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần môn học học kỳ II, năm học 2019 – 2020.

  

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên để biết và thực hiện đúng thời gian quy định. 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 233
Hôm qua: 609
Tổng cộng: 1108850