Thông báo

Thông báo về việc đóng học phí ngành 2 của sinh viên đại học chính quy khóa I,II
Ngày đăng: 16-10-2019

 Phòng Kế hoạch - Tài chính xin thông báo, việc điều chỉnh học phí ngành 2 của sinh viên đại học chính quy khóa I, II đã hoàn thành

(Thông báo) Về việc sát nhập các lớp cử nhân Khóa 04
Ngày đăng: 24-09-2019

- Ngành Chính trị học, Xây dựng Đảng và CQNN, Công tác xã hội: Sát nhập lớp B vào lớp A.

Ngành Luật: Tách lớp C làm 02 phần, sát nhập vào lớp A và lớp B.

Xem toàn bộ thông báo tại đây

(THÔNG BÁO) Về việc điều chỉnh khối kiến thức đại cương đối với sinh viên Khóa 04
Ngày đăng: 18-09-2019

1.     Danh sách các môn không tiếp tục giảng dạy từ Khóa 04 trở về sau:

a.     Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (5 tín chỉ)

b.     Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)

2.     Danh sách các môn thay thế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a.     Triết học Mác - Lênin (3 tín chỉ)

b.     Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2 tín chỉ)

c.      Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)

d.     Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc đóng học phí đại học chính quy các khóa 1, 2, 3
Ngày đăng: 05-09-2019

 Thông báo về việc đóng học phí đại học chính quy các khóa 1, 2, 3

Nhằm phục vụ công tác xác nhận và chỉnh sửa đăng ký các học phần của sinh viên đại học chính quy các khóa 1, 2, 3.

Phòng kế hoạch- Tài chính đề nghị sinh viên chưa tiến hành thanh toán học phí học kỳ mới trên trang thanh toán điện tử của Học viện.

Thời gian và số tiền học phí cụ thể sẽ được thông báo sau khi công tác chỉnh sửa hoàn tất.

Dự kiến kế hoach đóng học phí học kỳ mới sẽ bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2019.

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 23
Hôm nay: 10
Hôm qua: 1943
Tổng cộng: 752919