Tháng 07

01

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ SONG NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đã hoàn thành việc điều chỉnh học phí song ngành của sinh viên ĐHCQ đang theo học tại HVCB. Theo đó, sinh viên đăng ký song ngành sẽ đóng học phí theo Lớp học phần mà sinh viên đăng ký.

Tháng 06

30

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Lưu ý: Các bạn sinh viên đã đóng tiền học phí học kỳ 2 năm học 2019 -2020 trước khi có thông báo đóng tiền của HCVB, các bạn lên trang sinh viên của mình kiểm tra công nợ và tiến hành đóng bổ sung nếu vẫn còn công nợ.