Thông báo về việc tổ chức kiểm tra lại cho sinh viên chưa đạt kết quả tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019 - 2020
06/07/2020

Căn cứ kế hoạch số 42/KH-HVCB ngày 12 tháng 8 năm 2019 về tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019 – 2020; căn cứ kết quả đánh giá đợt 1 của sinh viên các khóa, Phòng Công tác sinh viên thông báo như sau:

1. Phòng Công tác sinh viên tổ chức kiểm tra lại cho các bạn sinh viên có kết quả chưa đạt tuần sinh hoạt công dân – sinh viên vào ngày 19/7/2020 tại phòng C1-1. Sinh viên tham gia kiểm tra 01 buổi (sáng hoặc chiều) sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Buổi sáng bắt đầu từ 8h30, buổi chiều từ 13h00. Sinh viên có mặt trước 15phút để thực hiện thủ tục bắt đầu buổi kiểm tra. Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút.

2. Về nội dung ôn tập: Các bạn sinh viên xem danh mục tài liệu gửi kèm để nghiên cứu, ngoài ra tham khảo thêm thông tin về quy định, quy chế của Học viện Cán bộ dành cho sinh viên chính quy tại trang: online.hcmca.edu.vn phần “quy chế, quy định”.

Đây là đợt kiểm tra cuối cùng trong năm học, đề nghị sinh viên chưa đạt đăng ký kiểm tra để đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp sau này./.